Kruszywa na każdą inwestycję

Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży kruszyw realizowane przez  kopalnię.

 

§1 Postanowienia ogólne

Warunki sprzedaży kruszyw realizowane przez  kopalnię określają zasady sprzedaży, a w szczególności określają:

 • Procedurę składania zamówienia
 • Terminy i zasady odbioru zamówionych towarów
 • Upoważnienia do odbioru towaru w imieniu Kupującego
 • Warunki płatności i ustalenie ceny towaru
 • Procedura reklamacyjna
 • Warunki udzielania limitu kupieckiego
 • Zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności kopalni w przypadku wystąpienia siły wyższej

 

§2 Warunki sprzedaży

 1. Podpisanie umowy sprzedaży następuje po złożeniu przez Kupującego następujących aktualnych dokumentów:
 • aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenia REGON
 • zaświadczenia NIP
 • nazwa i numer rachunku bankowego
 • zaświadczenia o nie zaleganiu wobec ZUS i US
 • bilans, rachunek zysków i strat lub F01 za ostatni rok obrachunkowy
 • wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej podpisujący umowę należy przedłożyć oświadczenie współmałżonka na zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości limitu kupieckiego.
 1. Kupujacy składa oświadczenie, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 2. Poza dokumentami wskazanymi w par 2 pkt 1-2 Kupujący składa oświadczenie, w którym wskazuje osoby upoważnione do odbioru materiału w jego imieniu oraz podpisywania innych zamówień i upoważnień.
 3. W przypadku wystapienia jakichkolwiek zmian w informacjach wskazanych w par. 2 pkt 1-3 Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego i dostarczyć aktualne dokumenty.

 

§3 Płatność ceny sprzedaży towaru

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży przed wydaniem towaru w formie przelewu bankowego na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy lub bezpośrednio u Sprzedawcy na Kopalni. Zapłata winna zostać opatrzona dopiskiem „numer proformy” i nastąpić nie później niż w dniu odebrania zamówienia do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca może udzielić Kupującemu uprawnienia do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru z odroczonym terminem płatności, tzw. Limitu kupieckiego i ustalić jego wysokość. Wysokość udzielanego limitu kupieckiego zostanie określona w Umowie Sprzedaży lub zawarta przez Kupującego w zamówieniu na podstawie uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo określenia sposobu zabezpieczenia udzielonego limitu kupieckiego, w szczególności poprzez złożenie przez Kupującego dokumentów określających jego sytuację finansową, weksla własnego podpisanego In Blanc, ustanowienie na rzecz Sprzedawcy gwarancji bankowej lub hipoteki kaucyjnej. Szczegółowy sposób zabezpieczenia limitu kupieckiego strony określą w umowie sprzedaży.
 4. Wszelkie płatności wynikające z umowy sprzedaży lub zamówienia winny być dokonywane w ustalonym na fakturze sprzedaży terminie  płatności i na wskazany rachunek bankowy lub w terminie wcześniejszym, przed datą wymagalności, unikając przekroczenia przyznanego limitu kupieckiego.
 5. W sytuacji nieterminowej zapłaty lub też przekroczenia przyznanego limitu kupieckiego Sprzedający ma prawo w trybie natychmiastowym cofnąć lub zmienić warunki przyznanego limitu kupieckiego, cofnąć przyznane rabaty oraz wstrzymać wszystkie planowane dostawy towaru. W przypadku cofnięcia przez Sprzedawcę prawa Kupującego do korzystania z limitu kupieckiego, wszelkie należności stają się natychmiast wymagalne niezależnie od jakichkolwiek wcześniejszych ustaleń.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżenia lub zamknięcia w trybie natychmiastowym udzielonego limitu kupieckiego.

 

§4 Zamówienie

 1. Sprzedaż towaru następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego i jest wiążące dla obu stron.
 2. Kupujący składa zamówienie drogą elektroniczną, pisemnie lub faxem.
 3. Zamówienie składane przez Kupującego winno zawierać:
 • Pełne dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury sprzedaży wraz z numerem NIP oraz dane kontaktowe wraz z numerem telefonu
 • Dokładny opis zamawianego towaru i jego ilość
 • Termin dostawy lub odbioru
 • Miejsce (adres) dostawy  - w przypadku nieokreślenia przez Zamawiającego miejsca dostawy towar zostanie dostarczony na adres siedziby Zamawiającego
 • Sposób odbioru towaru
 • Imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru i pokwitowania odbioru towaru wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdu odbierającego
 • W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności – uzgodniony ze Sprzedającym limit kupiecki
 1. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi około 2-5 dni roboczych w zależności od zamawianego towaru i ilości.
 2. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń w dokumencie przewozowym lub dokumencie WZ zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za wady fizyczne towaru, z zastrzeżeniem uprawnienia do reklamacji wad ukrytych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia Kupującego z powodów technicznych lub ekonomicznych, przedstawionych Kupującemu w formie pisemnej lub telefonicznej niezwłocznie po skutecznym dostarczeniu zamówienia do Sprzedawcy.

 

§5 Odbiór towaru

 1. Kupujący zobowiazuje się do potwierdzenia otrzymanej dostawy czytelnym podpisem oraz pieczątką firmową na oryginalnym dokumencie wydania towaru.
 2. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru dostarczonego transportem Sprzedawcy  przekraczającego dwie godziny Kupujący zwróci Sprzedawcy zryczałtowane koszty takiego przestoju za każdą rozpoczętą godzinę postoju po dwóch pierwszych godzinach postoju, chyba ze Kupujący i Sprzedający w osobnym porozumieniu postanowią inaczej.
 3. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru oraz sprawdzenia towaru z w zakresie zgodności, a brak jakichkolwiek zastrzeżeń w dokumencie przewozowym zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru, z zastrzeżeniem uprawnienia do reklamacji wad ukrytych.

 

§6 Palety

 1. Sprzedawca może przyjąć palety na wymianę jeżeli są w całości nie uszkodzone, ponadto są to palety typu EURO lub firmowe.
 2. W przeciwnym wypadku Kupujący będzie zobowiązany kupić palety.
 3. Palety mogą zostać wymienione jedynie w dniu odbioru Towaru. Sprzedający nie skoryguje wcześniejszych dostaw o palety oddane po dniu odbioru.

 

§7 Reklamacja i Gwarancje

 1. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z treścią zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia ilości lub jakości dostarczonego towaru Kupujący niezwłocznie piśmiennie powiadomi Sprzedającego.
 2. W terminie siedmiu dni od daty wydania towaru Kupującemu, kupujący przesyła Sprzedawcy faksem, pisemne lub elektronicznie zgłoszenie reklamacji ilościowej lub jakościowej zawierającą:
 • Opis stwierdzonej wady towaru i protokół spisany przez Kupującego w miejscu dostawy i podpisany przez przewoźnika oraz osoby reprezentujące Kupującego i Sprzedawcę.
 • Kserokopię dowodu wydania towaru (wz lub fakturę).
 • Przesłania zjęcia przyjętego towaru.
 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na towar zgodny z zamówieniem Kupującego i parametrami kruszywa deklarowanymi wyraźnie przez Sprzedawcę w formie pisemnej lub na stronie internetowej Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.
 2. Sprzedający nie odpowiada za pogorszenie jakości w wyniku nieprawidłowego składowania, pobierania kruszywa do dalszych procesów lub nieprawidłowego przewożenia przez transport Kupującego.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego lub faksowego zgłoszenia reklamacji.
 4. Kupujący zgłaszający reklamację jest zobowiązny umożliwić Sprzedawcy, pod rygorem utraty roszczeń gwarancyjnych, oględziny i pobranie co najmniej dwóch reprezentatywnych próbek reklamowanej partii towaru, w terminie i miejscu ustalonym przez Kupującego i Sprzedawcę.
 5. Koszty tego badania ponosi strona, dla której wyniki jest niekorzystny.
 6. Zgłoszenie reklamacji, nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty należności z tytułu Umowy Sprzedaży lub zamównienia.
 7. W ramach gwarancji Kupującemu, w wyniku uznania jego reklamacji przez Sprzedającego przysługuje wyłącznie roszczenie o: 
 • Wymianę towaru wadliwego na towar wolny od wad w odniesieniu od wad jakościowych lub uzupełnieni ilości to waru w przypadku braków ilościowych wyłącznie w odniesieniu do partii towaru, co do której Sprzedawce uznał rekalmację albo
 • Zwrot całości lub części ceny sprzedaży za ilość towaru, co do której Sprzedawca uznał rekalamację.
 1. Kupujący nie może żądać od Sprzedającego kwoty przekraczającej wartość zamówionego towaru.

 

§8 Siła wyższa

 1. Pod pojęciem siy wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których nie można przewidzieć, albo którym nie można zapobiec zwykłymi środkami, ani też przed nimi zabezpieczyć, niemożliwe do uniknięcia, na których działanie Sprzedawca nie ma wpływu i które czynią niemożliwym wywiązanie się Sprzedawcy z zobowiązania dostawy, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojna, bardzo trudne warunki atmosferyczne obiektywnie uniemożliwiające produkcję i sprzedaż towaru przez Sprzedawcę (np. niskie temperatury i intensywne opady atmosferyczne). Jeżeli wystąpi opóźnienie w terminie dostawy spowodowane siła wyższą , wówczas termin ten  zostanie przez Sprzedawcę przedłużony  o taki okres (nie ograniczony casem trwania siły wyższej), jakiego Sprzedawca może w uzasadniony wymagać w celu wykonania zobowiązania dostawy.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższje Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zamówienia w części, w jakiej do chwili wystąpienia siły wyższej nie zostały wykonane, a także do żądania zapłaty za już dostarczone partie towaru. Takie zawieszenie lub odstąpienie nie uprawiania Kupującego do żądania odszkodowania.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Wszelkie spory wynikające z Umów Sprzedaży lub zamówień w oparciu o niniejsze warunki sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dal siedziby Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniem niniejszych OSW, Umowy Sprzedaży oraz zamówieniu będą mieć zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
.